Politika súborov cookies

Titolo opzionale

www.tantumverde.sk

Posledná aktualizácia dňa 13. februára 2021.

Nasledovné informácie o používaní súborov cookies na webovej stránke www.tantumverde.sk (ďalej taktiež ako „webová stránka”) sú určené pre používateľa/návštevníka („Vás“) v súlade s európskou a slovenskou legislatívou upravujúcou spracúvanie osobných údajov a elektronickú komunikáciu.

Webovú stránku spravuje spoločnosť Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o. so sídlom: Júnová 33, Bratislava 831 01,  IČO: 48 116 351, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 103647/B (ďalej ako „Angelini" alebo „Prevádzkovateľ údajov”), ktorú môžete kontaktovať v prípade, že potrebujete akékoľvek informácie alebo sa na ňu môžete obrátiť s akoukoľvek žiadosťou týkajúcou sa používania súborov cookies na tejto webovej stránke, a to písomne na  office@angelini.sk.

Spoločnosť Angelini ustanovila Zodpovednú osobu pre ochranu údajov (DPO), ktorú je možné kontaktovať priamo na nasledovných adresách: Zodpovedná osoba pre ochranu údajov – do rúk DPO, JUDr. Katarína Kročková, KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava, IČO: 50 155 920, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 109171/B alebo emailom na dpo@krockapartners.sk. Pre viac informácií o spracúvaní osobných údajov pozri konkrétne Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na webovej stránke.

1. Čo sú súbory cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webové stránky navštívené používateľom posielajú a ukladajú do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia, predtým ako sú zaslané späť na rovnaké webové stránky pri ďalšej návšteve. Práve vďaka súborom cookies si webová stránka pamätá činnosti a preferencie používateľa (ako sú napríklad prihlasovacie údaje, zvolený jazyk, veľkosť písma, ďalšie nastavenia zobrazenia, atď.), takže sa nemusí opätovne prihlasovať keď navštívi webovú stránku alebo keď si na nej prezerá jednu stranu za druhou. Súbory cookies sa preto používajú pre IT autentifikácie, monitorovanie relácie a pri ukladaní informácií, ktoré sa týkajú činností používateľov prichádzajúcich na webovú stránku. Môžu tiež obsahovať jedinečný identifikátor, ktorý dokáže sledovať prezeranie používateľa na webovej stránke na štatistické alebo reklamné účely. Pri prezeraní si webovej stránky môže používateľ do svojho počítača alebo mobilného zariadenia prijímať tiež súbory cookies z iných webových serverov alebo webových stránok okrem tej, ktorú navštívil („súbory cookies tretích strán”). Niektoré operácie by sa nemohli uskutočniť bez používania súborov cookies, ktoré sú teda v niektorých prípadov technicky nevyhnutné pre skutočné fungovanie webovej stránky.

Existujú viaceré druhy súborov cookies, v závislosti od ich charakteristík a funkcií, a dokážu zostať v počítači alebo mobilnom zariadení používateľa rôzne dlhé časové úseky: súbory cookies relácie, ktoré sú automaticky vymazané po zatvorení prehliadača; a trvalé súbory cookies, ktoré zostávajú v zariadení používateľa do vopred určeného termínu.

V súlade s platnou legislatívou, používanie súborov cookies si nie vždy vyžaduje výslovný súhlas používateľa. Presnejšie povedané, „technické súbory cookies” si nevyžadujú súhlas, t.j. tieto súbory sa používajú len pre to, aby prenášali komunikáciu na elektronickú komunikačnú sieť alebo v rozsahu striktne nevyhnutnom pre poskytovanie služby konkrétne požadovanej používateľom. Inými slovami, tieto súbory sú súbormi cookies, ktoré sú nevyhnuté pre fungovanie webovej stránky alebo potrebné pre poskytovanie činností požadovaných používateľom.

Na druhej strane, v prípade tzv. profilovacích súborov cookies, ktorých cieľom je vytváranie používateľských profilov a ktoré sa používajú na zdieľanie reklamných správ v súlade s preferenciami vyjadrenými pri prezeraní si internetu, sa súhlas používateľa požaduje.

2. Súbory cookies používané na webovej stránke

Webová stránka používa súbory cookies pre svoje správne fungovanie a pre poskytovanie služieb, ktoré obsahuje, pre pochopenie a zlepšenie zážitku používateľa z prehliadania ako aj pre posielanie reklamy v súlade s Vašimi preferenciami vyjadrenými v rámci prehliadania.

Webová stránka používa predovšetkým:

- technické súbory cookies, t.j. súbory cookies pre navigáciu alebo súbory relácie, striktne potrebné pre fungovanie webovej stránky alebo aby Vám umožnili používať obsah a služby, ktoré požadujete (podmienka zákonnosti: plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení právnym základom je v tomto prípade článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t.j. prehliadanie stránky a používanie jej obsahu a služieb);

- analytické súbory cookies (prvých a tretích strán), ktoré nám umožňujú pochopiť ako webovú stránku používate vy a ďalší používatelia (podmienka zákonnosti: Váš predchádzajúci súhlas. Poskytnutie Vášho súhlasu je čisto dobrovoľné právnym základom je v tomto prípade článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR);

- s Vašim predchádzajúcim súhlasom, profilovacie súbory cookies (prvých a tretích strán), t.j. súbory cookies, ktoré sú určené na vytváranie používateľských profilov a ktoré sa používanú na zdieľanie reklamných správ v súlade s Vašimi preferenciami vyjadrenými v rámci prehliadania (podmienka zákonnosti: Váš predchádzajúci súhlas. Poskytnutie Vášho súhlasu je čisto dobrovoľné právnym základom je v tomto prípade článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Súbory cookies tretích strán, t.j. súbory cookies z webových stránok alebo webových serverov iných ako spoločnosti Angelini sa taktiež používajú na účely uvedených tretích strán.

Podrobnejšie, nasledovné súbory cookies sú na webovej stránke.

Názov súboru cookie

Účel

Typ súboru cookie

Trvanie

Zdroj a pôvod súborov cookies

Zaznamenávané informácie

Prípady použitia

Subjekty s prístupom

.ASPXAUTH

 

overenie aplikácie.NET

Technický súbor cookie

1 mesiac

Umbraco

 

používa sa na určenie toho, či je používateľ overený

Celá webstránka

Zvyčajne ho vidia len administrátori, ktorí sú prihlásení do backendu webovej stránky. Pre informácie o ochrane súkromia Umbraco, pozrite sa

https://umbraco.com/about-us/trust-center/privacy-and-umbraco

_pk_ses

 

Zhromažďovanie údajov na štatistické účely

Analytický súbor cookie

30 minút

Piwik

 

ukazuje aktívne relácie návštevníka

Celá webstránka

Angelini

 

_pk_id

 

Zhromažďovanie údajov na štatistické účely

Analytický súbor cookie

13 mesiacov

Piwik

 

používa sa na rozpoznanie návštevníkov

Celá webstránka

Angelini

 

ppms_privacy_<website_id>

 

Zhromažďovanie údajov na štatistické účely

Analytický súbor cookie

12 mesiacov

Piwik

 

ukladá súhlas návštevníka so zhromažďovaním a používaním údajov

Celá webstránka

Angelini

 

_stg_debug / stg_debug

 

Zhromažďovanie údajov na štatistické účely

Analytický súbor cookie

14 dní

Piwik

 

určuje, či by mal byť zobrazený ladiaci program Správca značiek

Celá webstránka

Angelini

 

stg_last_interaction

 

Zhromažďovanie údajov na štatistické účely

Analytický súbor cookie

12 mesiacov

Piwik

 

určuje, či stále prebieha relácia posledného návštevníka

Celá webstránka

Angelini

 

Sémantické kódovanie súborov cookies („Názov súboru cookie“) je kódovanie, aké prijali poskytovatelia súborov cookies („Zdroj a pôvod súborov cookies“).

3. Kategórie príjemcov osobných údajov

Na vyššie uvedené účely (tabuľka v časti 2), Vaše osobné údaje môžu byť prenesené:

  • osobám oprávneným Prevádzkovateľom údajov vykonávať činnosti spojené so spracúvaním osobných údajov (zamestnanci alebo spolupracovníci Prevádzkovateľa údajov);
  • Spracovateľom ustanoveným Prevádzkovateľom údajov (poskytovateľom počítačových, technologických a telematických služieb);
  • ďalším nezávislým prevádzkovateľom údajov (uvedeným v tabuľke v časti 2).

Vaše údaje môžu v súlade so zákonom prenesené aj daňovým úradom, policajným zborom, súdnym a správnym orgánom, a to na účel posúdenia a stíhania trestných činov, prevencie a ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti, na umožnenie Prevádzkovateľovi údajov, aby poznal, uplatňoval alebo obraňoval právo na súde ako aj na ďalšie účely súvisiace s ochranou práv a slobôd druhých.

4. Ako povoľovať alebo zakazovať súbory

Prehliadač

Môžete povoľovať, blokovať alebo vymazávať všetky alebo časť súborov cookies za použitia špecifických funkcií Vášho prehliadača: ak sú technické súbory cookies zakázané, webová stránka nemusí byť použiteľná alebo určité služby alebo funkcie webovej stránky nemusia byť k dispozícii alebo nemusia fungovať správne a/alebo môžete byť nútení pozmeniť alebo manuálne vložiť určité informácie alebo preferencie každý raz ako navštívite webovú stránku (uloženie technických súborov cookies je nevyhnutnou požiadavkou pre správne fungovanie webovej stránky).

Pre podrobné informácie o tom, ako nastaviť preferencie ohľadom používania súborov cookies prostredníctvom Vášho prehliadača, pozri príslušné pokyny.

Nižšie v texte sú uvedené odkazy na pokyny ohľadom súborov cookies pre hlavné prehliadače:

Centrum súborov cookies

Môžete si vybrať, ktoré kategórie súborov cookies povolíte ich výberom prostredníctvom nášho Centra súborov cookies

Týmto Vás informujeme, že:

- „technické súbory cookies“ sú striktne potrebné pre fungovanie webovej stránky alebo pre využívanie požadovaného obsahu a služieb, nie je možné zakázať tento typ súboru cookie, keďže toto by ohrozilo správne fungovanie webovej stránky alebo používanie jej obsahu a služieb. Ak si neželáte ukladať túto kategóriu súborov cookies do Vášho zariadenia, ste vyzvaní webovú stránku nepoužívať (uloženie technických súborov cookies je nevyhnutnou požiadavkou pre správne fungovanie webovej stránky);

- nedostatočné povoľovanie „analytických súborov cookies“ (vrátane súborov cookies akýkoľvek tretích strán) alebo „profilovacích súborov cookies“ (vrátane súborov cookies akýkoľvek tretích strán) nebude mať dopad na fungovanie webovej stránky. Poskytnutie Vášho súhlasu je čisto dobrovoľné.

Okrem tohto postupu, blokovať alebo vymazávať všetky alebo časť súborov môžete taktiež prostredníctvom špecifických funkcií Vášho prehliadača (v tejto súvislosti, pozrite vyššie v texte).

Výber, ktorý urobíte vo vzťahu k súborom cookies webovej stránky bude na druhej strane zaznamenaný v konkrétnom technickom súbore cookie, ktorý má charakteristiky uvedené v  tabuľke príslušných súborov cookies. Tento súbor cookie nemusí však za niektorých okolností fungovať správne: v takýchto prípadoch odporúčame, abyste zmazali nechcené súbory cookies a zabránili ich používaniu taktiež prostredníctvom funkcie Vášho prehliadača.

Vaše preferencie ohľadom súborov cookies budú resetované, ak používate rôzne zariadenia alebo prehliadače na prístup na webovú stránku alebo ak súbory cookies z Vášho zariadenia zmažete.

5. Prenos osobných údajov mimo EÚ/EHP

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do krajín mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktorý napriek tomu ponúka primeranú úroveň ochrany údajov stanovenú konkrétnymi rozhodnutiami Európskej komisie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

Prenos Vašich osobných údajov do krajín, ktoré nepatria do Európskej únie a ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany údajov bude uskutočnený len po uzavretí špecifických dohôd medzi Prevádzkovateľom údajov a príjemcom údajov, ktoré obsahujú ochranné doložky a primerané ochranné opatrenia týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, ktoré sú takzvanými „štandardnými vzorovými doložkami", ktoré boli taktiež schválené Európskou komisiou.

6. Práva dotknutej osoby týkajúce sa osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo:

  • získať potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje týkajúce sa Vás spracúvané a, ak sú, získať prístup k týmto údajom a k súvisiacim informáciám (právo na prístup);
  • dosiahnuť upravenie Vašich osobných údajov, t.j. dosiahnuť opravu, zmenu alebo aktualizáciu akýchkoľvek nepresných alebo už nesprávnych údajov ako aj dosiahnuť doplnenie neúplných osobných údajov, vrátane poskytnutia doplnkového vyhlásenia (právo na opravu);
  • požadovať vymazanie Vašich osobných údajov (právo na zabudnutie);
  • dosiahnuť obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, t.j. že Prevádzkovateľ údajov si ponechá takéto údaje bez možnosti ich používania (právo na obmedzenie);
  • dosiahnuť u Prevádzkovateľa, aby boli Vaše osobné údaje spracúvané v štandardnom formáte a aby boli prenesené, v prípade, že je to technicky možné, priamo tretej strane, ktorú sami označíte (právo na prenosnosť údajov);
  • kedykoľvek odvolať Váš súhlas, ak bol predtým udelený pre spracúvanie Vašich osobných údajov, bez dopadu na zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním (odvolanie súhlasu).

Okrem toho, Vy ako dotknutá osoba máte tiež právo namietať, to znamená:

  • kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou, predovšetkým, voči spracúvaniu na marketingové účely, vrátanie účelov vytvárania profilov.

Pre uplatnenie týchto práv kontaktujte kedykoľvek Prevádzkovateľa, a to písomne na adresu Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o., Júnová 33, 83101 Bratislava alebo na emailovú adresu: office@angelini.sk alebo písomne kontaktujte zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov (DPO): JUDr. Katarína Kročková, KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103, Bratislava alebo emailom na dpo@krockapartners.sk.

7. Sťažnosť

Ak ste presvedčení, že používanie súborov cookies sa nami uskutočňuje nezákonne, máte právo podať sťažnosť na úrad pre ochranu osobných údajov (v Slovenskej republike, Hraničná 12, 820 07 Bratislava pre viac informácií navštívte https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Takúto sťažnosť je možné podať úradu na ochranu osobných údajov inému ako v Slovenskej republike ak sa uvedený úrad na ochranu osobných údajov nachádza v členskom štáte EÚ, v ktorom máte svoje obvyklé miesto bydliska alebo v ktorom nastalo údajné porušenie.

8. Dodatočné informácie

Ďalšie informácie a podrobné údaje o rôznych typoch súborov, o spôsobe ich fungovania a charakteristikách sú k dispozícii na voľne prístupnej webovej stránke nezávislej od spoločnosti Angelini, www.AllAboutCookies.org.

Pre všeobecné právne informácie o spoločnosti Angelini a používania webovej stránky, pozrite Podmienky používania webovej stránky. Pre informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov spoločnosťou Angelini prostredníctvom webovej stránky, pozrite konkrétne Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

9. Zmeny v tomto Vyhlásení

Neustály vývoj našej činnosti by mohol viesť k zmenám týkajúcim sa vyššie uvedeného. V dôsledku toho, táto Politika súborov cookies môže časom podliehať zmenám a dodatkom, ktoré môžu byť taktiež potrebné vzhľadom na novú legislatívu o ochrane osobných údajov alebo o elektronickej komunikácii.

Aktualizovaná verzia tejto Politiky súborov cookies bude zverejnená na tejto stránke, s uvedením dátumu poslednej aktualizácie. Z tohto dôvodu si prosím pozrite túto stranu pri prístupe na webovú stránku.