Podmienky používania

Titolo opzionale

Túto webovú stránku spravuje Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o. so sídlom: Júnová 33, Bratislava 831 01,  IČO: 48 116 351, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 103647/B (ďalej len ako “spoločnosť”).

 1. Prístup k webovým stránkam spoločnosti a nahliadnutie do nich podlieha nasledovným Podmienkam používania a príslušným platným predpisom. Z tohto dôvodu, prístup a nahliadnutie do tejto webovej stránky znamená bezpodmienečné prijatie nižšie uvedených Podmienok používania a neúčinnosť a neplatnosť akejkoľvek inej dohody medzi návštevníkom a spoločnosťou.
 2. Táto webová stránka taktiež obsahuje informácie ohľadom terapeutických oblastí, v ktorých spoločnosť a ďalšie spoločnosti skupiny Angelini pôsobia svojou výskumnou prácou a svojimi produktami. Tieto informácie nemajú slúžiť ako rady súvisiace so zdravím. Návštevníkovi sa odporúča, aby sa radil len so svojím bežným lekárom v prípade, že potrebuje stanoviť diagnózu a nájsť najvhodnejšie spôsoby liečby.
 3. Hoci sa spoločnosť usiluje zverejňovať presné a aktuálne informácie na tejto webovej stránke, nie je možné poskytnúť žiadnu záruku ohľadom obsahu tejto webovej stránky, ktorý musí byť preto návštevníkom primerane posúdený. Z tohto dôvodu nenesie spoločnosť zodpovednosť žiadneho druhu za používanie tejto webovej stránky a jej obsahu. Spoločnosť nebude predovšetkým zodpovedná za nedostatky týkajúce sa presnosti, aktuálnosti, kompletnosti, dostatočnosti a včasnosti informácií uvedených na tejto webovej stránke ani za žiadnu škodu alebo vírus, ktorý by mohol mať vplyv na vybavenie počítača alebo iného majetku návštevníka v dôsledku prístupu, používania alebo surfovania na tejto webovej stránke alebo v dôsledku sťahovania materiálov, údajov, textov, obrázkov, videí alebo zvukových záznamov z tejto webovej stránky. Spoločnosť si vyhradzuje právo prerušiť alebo pozastaviť prevádzkovanie tejto webovej stránky, a to kedykoľvek bez toho, aby to znamenalo akúkoľvek zodpovednosť na jej strane, či už sa tak stalo v dôsledku konania alebo opomenutí konania zo strany spoločnosti alebo tretích strán.
 4. Informácie, ktoré sú obsahom tejto webovej stránky môžu obsahovať odborné alebo typografické chyby. Spoločnosť si vyhradzuje právo, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia, vykonať zmeny, opravy a zlepšenia kvality vyššie uvedených informácií a v nich popísaných produktov a programov.
 5. Táto webová stránka taktiež obsahuje odkazy na ďalšie webové stránky tretích strán, ktoré by mohli byť pre návštevníka zaujímavé. Prostredníctvom odkazu na tieto webové stránky opúšťa návštevník webovú stránku spoločnosti z vlastnej iniciatívy a bez akéhokoľvek nátlaku.
 6. Toto vyhlásenie o použití stránky platí iba pre webovú stránku a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Keď návštevník navštívi externú webovú stránku, potvrdzuje a akceptuje, že takáto webová stránka je nezávislá od spoločnosti a že spoločnosť nemá žiadnu kontrolu nad obsahom takejto webovej stránky. Odkaz na webovú stránku neznamená, že spoločnosť schvaľuje alebo prijíma akúkoľvek zodpovednosť za obsah alebo používanie takejto webovej stránky.
 7. 7. Sťahovanie, zobrazovanie a tlač informácií z tejto webovej stránky sú povolené len pre osobnú potrebu. V každom prípade je zakázané akékoľvek používanie obsahu tejto webovej stránky na neosobné alebo komerčné účely bez písomného súhlasu spoločnosti.
 8. Je povinné zachovávať a uvádzať všetky označenia týkajúce sa duševného vlastníctva v materiáli, ktorý je stiahnutý z tejto webovej stránky. Pokiaľ nie je uvedené inak, každý materiál, ktorý sa nachádza na tejto webovej stránke sa musí považovať za chránený autorským právom a môže sa používať len v súlade s týmito Podmienkami používania alebo s tým, čo je uvedené v textoch na tejto webovej stránke, a to bez písomného súhlasu spoločnosti. Spoločnosť nedáva žiadne záruky ohľadom akýchkoľvek porušení práv tretích strán návštevníkmi/používateľmi v dôsledku nesprávneho použitia materiálu z tejto webovej stránky.
 9. Je zakázané rozdeľovať časti alebo sekcie tejto webovej stránky a/alebo ich včleňovať do ďalších webových stránok tretích strán mimo spoločnosť.
 10. Návštevník tejto webovej stránky nemá žiadne práva na hospodárske využívanie materiálov spoločnosti a/alebo spoločností patriacich do skupiny Angelini a/alebo tretích strán, ktoré sa nachádzajú na tejto webovej stránke ani s odkazom na značky, patenty, technológie alebo akékoľvek ďalšie práva na duševné vlastníctvo spoločnosti a/alebo spoločností patriacich do skupiny Angelini a/alebo tretích strán spomínaných na tejto webovej stránke.
 11. Okrem týchto informácií uvedených v Kódexe ochrany súkromia na internete, všetka komunikácia alebo materiály zaslané na túto webovú stránku návštevníkmi elektronickou poštou alebo akýmikoľvek inými prostriedkami, vrátane údajov, otázok, komentárov, návrhov a podobne, sa budú považovať za informácie nedôvernej povahy a nechránené, pokiaľ nebude uvedené inak. Všetky materiály odovzdané alebo poslané na túto webovú stránku sa stávajú prístupnými pre spoločnosť s najširšími právomocami na ich používanie, vrátane, ako napríklad, reprodukcie, prenosu, publikácie a odosielania. Spoločnosť môže tiež voľne používať akúkoľvek myšlienku, koncept, know-how alebo techniku uvedenú v komunikácii prijatej touto webovou stránkou na akýkoľvek účel, ako napríklad, na vývoj, výrobu a marketing produktov na základe takýchto informácií.
 12. Hoci spoločnosť pravidelne kontroluje a sleduje materiály uvedené na stránkach tejto webovej stránky venovaných výmene názorov, nie je povinná tak robiť a neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah a informácie uvedené v danej časti tejto webovej stránky. Je zakázané posielať správy, ktoré sú osočujúce, obscénne, ohováračské alebo akýmkoľvek spôsobom v rozpore s každým platným ustanovením zákona. Spoločnosť bude spolupracovať s príslušnými úradmi a bude promptne dodržiavať ustanovenia zamerané na identifikovanie osôb, ktoré páchajú nezákonnú činnosť pri posielaní materiálov na túto webovú stránku.
 13. Ak spoločnosť zistí porušenie týchto Podmienok používania webovej stránky, vyhradzuje si právo prijať akékoľvek nápravné opatrenie, a to bez predchádzajúceho oznámenia, vrátane odopretia prístupu návštevníkovi/používateľovi na túto webovú stránku a k jej službám a odstránenia každého materiálu vloženého na túto webovú stránku takýmto návštevníkom/používateľom, bez toho, aby prijala akúkoľvek zodpovednosť v danej veci.
 14. Návštevník sa zaväzuje, že zabezpečí nepostihnuteľnosť spoločnosti voči všetkým sťažnostiam, škodám, záväzkom, právnym konaniam a akýmikoľvek ďalším nežiaducim dôsledkom vyplývajúcim z nesprávneho používania diskusných služieb, služieb výmeny názorov, zasielania, prenosu a podobných služieb poskytovaných touto webovou stránkou. Vyššie uvedené sa týka, len ako príklad, každého konania, ktoré súvisí s porušením autorského práva, značiek, patentov, s ochranou duševného a priemyselného vlastníctva, s nekalou súťažou a krivým obvinením.
 15. Spoločnosť si vyhradzuje právo revidovať tieto Podmienky používania prostredníctvom pravidelných aktualizácií. Keďže sú tieto revízie záväzné pre návštevníkov tejto webovej stránky, návštevníkom sa odporúča, aby si pravidelne pozerali túto stránku a oboznamovali sa s aktualizáciami.
 16. Tieto Podmienky používania sa riadia slovenskými zákonmi a právnymi predpismi.