Informácia o spracúvaní osobných údajov

Titolo opzionale

www.tantumverde.sk

Posledná aktualizácia 29. septembra 2020

Spoločnosť Angelini Pharma S.p.A. (ďalej len "Angelini" alebo "prevádzkovateľ") Vám v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len "GDPR" alebo "všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (zákon o ochrane osobných údajov) poskytuje nasledujúce informácie o spracúvaní vašich osobných údajov ako používateľov/prehliadačov webovej stránky www.tantumverde.sk (ďalej len "webová stránka").

1.Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa a Zodpovednej osoby (DPO)

Prevádzkovateľ je Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o. so sídlom: Júnová 33, Bratislava 831 01,  IČO: 48 116 351, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 103647/B,  email: office@angelini.sk.

Prevádzkovateľ vymenoval Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov (DPO), ktorú je možné kontaktovať priamo na nasledovnej adrese: JUDr. Katarína Kročková, KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava, IČO: 50 155 920, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 109171/B alebo emailom na dpo@krockapartners.sk.

2. Účely a právny základ spracúvania

Vaše osobné údaje budú predmetom spracúvania v súlade s platným zákonom spravodlivým, zákonným a transparentným spôsobom na účely uvedené v texte nižšie a podľa nasledovných nevyhnutných predpokladov zákonnosti (právne základy spracúvania).

Účely spracúvania

Právny základ spracúvania

a)    Správne a komplexné riadenie akejkoľvek komunikácie alebo žiadosti, ktorú môžete zaslať spoločnosti Angelini (napríklad žiadosť o informácie alebo pomoc) [riadenie vašich žiadostí].

 

Spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je potrebné pre plnenie zmluvy alebo realizáciu predzmluvných opatrení (riadne a komplexné riadenie Vašej účasti na kongresoch, schôdzach alebo medicínsko-vedeckých stretnutiach organizovaných Prevádzkovateľom) (čl. 6.1.b, GDPR).

b)   Riadne a komplexné riadenie hlásení týkajúcich sa dohľadu nad bezpečnosťou liekov [farmakovigilancia].

 

Spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je zákonným dôvodom (čl. 6.1.c, GDPR).

 

Spracúvanie "osobitných kategórií osobných údajov" je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v sektore verejného zdravotníctva na zabezpečenie vysokej kvality a bezpečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok (článok 9 ods. 2 písm. i) nariadenia GDPR).

 

 

 

 

c)    Dodržiavanie zákonných povinností. Za určitých okolností nám právne predpisy ukladajú povinnosť použiť Vaše osobné údaje (napríklad informovať Vás o možnom narušení bezpečnosti, ktoré sa týka vašich údajov, a o opatreniach, ktoré sme prijali na riešenie situácie) [dodržiavanie zákonných povinností].

 

 

 

 

Spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je zákonným dôvodom (čl. 6.1.c, GDPR).

 

3. Kategórie spracúvaných údajov

Prevádzkovateľ bude spracúvať tieto kategórie vašich osobných údajov:

 • v prípade, že by ste mali spoločnosti Angelini zasielať oznámenia alebo žiadosti, Vaše osobné údaje potrebné na správne vybavenie Vášho oznámenia alebo žiadosti (najmä meno a priezvisko, poštovú adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo) a akékoľvek iné osobné údaje, ktoré môžete uviesť vo svojej správe;
 • ak by ste mali podať akékoľvek hlásenia v súvislosti s farmakovigilanciou, údaje potrebné na splnenie súvisiacich zákonných povinností, ktoré boli pridelené Prevádzkovateľovi. Konkrétne, ako "oznamujúca strana", ako záruka presnosti a relevantnosti údajov a ich overiteľnosti na účely vedeckého posúdenia správ: e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, aby ste v prípade potreby získali dodatočné informácie v súvislosti s už oznámenými údajmi ("následné opatrenia"); a v záujme správneho spracovania správy akékoľvek zaradenie do kategórie zdravotnícky pracovník (napríklad lekár, zubár, zdravotná sestra, farmaceut, súdny lekár) alebo typ nezdravotníckeho pracovníka, napríklad pacient, advokát alebo osoba vo vzťahu k subjektu, ktorého sa správa týka (napríklad priateľ, príbuzný, asistent). Ako subjekt, ktorého sa správa týka ("pacient"): iniciály mena a priezviska, mesto a krajina bydliska, vek (alebo vekové rozpätie) a/alebo dátum narodenia, pohlavie, výška a hmotnosť a údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, zdravotný stav subjektu (anamnéza, akékoľvek súčasné alebo predchádzajúce patologické stavy, farmakologické a nefarmakologické terapie, tehotenstvo, dojčenie) "osobitné kategórie údajov"), ktorých sa týkajú povinnosti v oblasti dohľadu nad liekmi, najmä v súvislosti s "informáciami o bezpečnosti" lieku, ako sú nežiaduce účinky, osobitné situácie (zneužitie, predávkovanie, nesprávne použitie (nesprávne použitie), terapeutická chyba, použitie "mimo označenia", vystavenie pri práci), vystavenie počas tehotenstva alebo dojčenia, so súvisiacimi nežiaducimi účinkami alebo bez nich, nedostatočná účinnosť alebo podozrenie na prenos infekčného agens prostredníctvom lieku;
 • všetky údaje potrebné na splnenie zákonných povinností (ako sú napríklad vaše kontaktné údaje na účely komunikácie vyžadovanej zákonom alebo úradom).

4. Zdroj údajov

 Vaše osobné údaje získava správca údajov:

 • priamo od Vás a Vašej interakcie s nami.

5. Charakter poskytovania údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov na účely vybavenia Vašich žiadostí (účel podľa odseku 2 písm. a) je povinné, aby mohol prevádzkovateľ spracovať Vašu komunikáciu: ich neposkytnutie by Vám znemožnilo dostať odpoveď na Vašu komunikáciu (najmä dostať odpoveď na žiadosť o informácie alebo pomoc).

Poskytnutie Vašich osobných údajov na účely farmakovigilancie (účel podľa odseku 2 písm. b) a na plnenie zákonných povinností (účel podľa odseku 2 písm. c)) je povinné, pokiaľ vyplýva z ustanovení zákona.

6. Spôsoby spracovania

Spracovanie údajov sa vykonáva pomocou automatizovaných aj neautomatizovaných nástrojov s logikou prísne súvisiacou s účelmi spracovania a v každom prípade metódami a postupmi, ktoré sú schopné zabezpečiť bezpečnosť a dôvernosť údajov.

7. Kategórie príjemcov osobných údajov

Na vyššie uvedené účely (odsek 2) môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté:

 • osobám povereným prevádzkovateľom na vykonávanie operácií spracovania osobných údajov (zamestnanci alebo spolupracovníci prevádzkovateľa);
 • sprostredkovateľom údajov, ktorých určil Prevádzkovateľ údajov (dodávatelia počítačových, technologických a telematických služieb, prevádzkovatelia internetu);
 • samostatným prevádzkovateľom údajov (na vybavenie vašich žiadostí: kuriérske a expedičné spoločnosti; na účely farmakovigilancie: národné a európske agentúry pre lieky a liečivá, iné farmaceutické spoločnosti vrátane spoločností skupiny Angelini Pharma, ktoré sú viazané s prevádzkovateľom údajov licenčnými zmluvami a zmluvami o distribúcii farmaceutických výrobkov alebo v prípade prevodu povolení na uvedenie farmaceutického výrobku na trh; na splnenie zákonných povinností: orgány verejnej moci).

Vaše údaje môžu byť v súlade so zákonom poskytnuté aj daňovým úradom, polícii a súdnym a správnym orgánom na účely posudzovania a stíhania trestných činov, prevencie a ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti, aby mohol Prevádzkovateľ údajov zistiť, uplatniť alebo brániť právo na súde, ako aj z iných dôvodov súvisiacich s ochranou práv a slobôd iných osôb.

8. Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje uchovávame počas obmedzeného obdobia v závislosti od účelu spracovania. Po uplynutí tohto obdobia budú Vaše údaje natrvalo vymazané alebo v každom prípade nezvratne anonymizované.

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať v súlade s podmienkami a kritériami uvedenými nižšie:

 • na účely vybavenia Vašich žiadostí (účel podľa odseku 2 písm. a)) po dobu maximálne 6 (šiestich) mesiacov od riadneho a komplexného vybavenia vašej žiadosti;
 • na účely farmakovigilancie (účel podľa odseku 2 písm. b)), kým je liek povolený a najmenej 10 (desať) rokov po skončení platnosti povolenia na uvedenie na trh;
 • na splnenie zákonných povinností (účel podľa odseku 2 písm. c)) po dobu najviac 10 (desiatich) rokov od skončenia kalendárneho roka, počas ktorého prevádzkovateľ údajov splnil zákonnú povinnosť, aby sme mohli zdokumentovať a preukázať správne dodržiavanie zákona (napríklad to, že sme Vás správne informovali o každom porušení bezpečnosti, ktoré sa mohlo týkať Vašich údajov, a o opatreniach, ktoré sme prijali na riešenie takýchto situácií).

Z technických dôvodov sa ukončenie spracovania a následné vymazanie vašich osobných údajov alebo ich anonymizácia uskutoční do 30 (tridsiatich) dní od vyššie uvedených termínov.

Týmto nie sú dotknuté prípady, keď je uchovávanie údajov po dlhšiu dobu potrebné z dôvodu prípadných súdnych sporov, žiadostí príslušných orgánov alebo podľa platných právnych predpisov.

9. Prenos osobných údajov mimo EÚ/EHP

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do krajín mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktorý napriek tomu ponúka primeranú úroveň ochrany údajov stanovenú konkrétnymi rozhodnutiami Európskej komisie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

Prenos Vašich osobných údajov do krajín, ktoré nepatria do Európskej únie a ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany údajov bude uskutočnený len po uzavretí špecifických dohôd medzi Prevádzkovateľom a príjemcom údajov, obsahujúcich ochranné doložky a primerané ochranné opatrenia týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, ktoré sú takzvané  „štandardné vzorové doložky", ktoré taktiež schválila Európska komisia alebo v prípade, že je prenos potrebný pre uzavretie a plnenie dohody medzi Vami a Prevádzkovateľom alebo pre riadenie vašich Žiadostí.

10. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte právo na:

 • získať potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje týkajúce sa Vás spracúvané a, ak sú, získať prístup k týmto údajom a súvisiacim informáciám (predovšetkým o účele spracúvania; kategóriách spracúvaných osobných údajov; príjemcoch alebo o kategóriách príjemcov, ktorým údaje boli alebo budú komunikované; o dobe uchovávania údajov alebo o kritériu, ktoré túto dobu určuje; o existencii práv opraviť si alebo vymazať údaje alebo obmedziť alebo namietať voči ich spracúvaniu; o práve podať sťažnosť dozornému orgánu; o pôvode údajov; o prípadnej existencii automatizovaného rozhodovacieho systému, vrátane profilovania a, v takýchto prípadoch, významné informácie o použitom postupe a závažnosti očakávaných dôsledkov takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu; primerané ochranné opatrenia v prípade prenosu údajov mimo EÚ/EHP) ako aj kópiu takýchto osobných údajov za predpokladu, že nedôjde k porušeniu práv a slobôd druhých (práva na prístup);
 • dosiahnuť opravu Vašich osobných údajov, t.j. dosiahnuť opravu, zmenu alebo aktualizáciu akýchkoľvek nepresných alebo nesprávnych údajov a dosiahnuť začlenenie osobných údajov, vrátane poskytnutia doplnkového vyhlásenia (právo na opravu);
 • požadovať vymazanie Vašich osobných údajov predovšetkým keď (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo spracúvali, alebo (ii) sa spracúvali nezákonne, alebo (iii) musia byť vymazané za účelom splnenia zákonnej povinnosti, alebo, nakoniec, (iv) ste namietali voči ich spracúvaniu (pozri nižšie „právo namietať“) a v žiadnom prípade neexistuje žiaden oprávnený dôvod umožňujúci Prevádzkovateľovi pokračovať v spracúvaní (právo na vymazanie „zabudnutie“). Vymazanie sa možno nevykoná v prípade, že spracúvanie je potrebné pre splnenie právnej povinnosti alebo pre preukázanie, uplatnenie alebo obhajovanie právneho nároku na súde;
 • dosiahnuť obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, t.j. že Prevádzkovateľ si ponechá údaje bez toho, aby ich mohol používať. Toto právo môže byť uplatňované len predovšetkým vtedy keď (i) napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas doby nevyhnutnej pre Prevádzkovateľa, aby overil správnosť takýchto údajov, alebo (ii) spracúvanie údajov je protizákonné a Vy požadujete obmedzenie ich používania, namiesto ich vymazania, alebo (iii) hoci Prevádzkovateľ osobné údaje už nepotrebuje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie práva na súde, or (iv) ste namietali voči spracúvaniu (pozri nižšie „právo namietať“), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby (právo na obmedzenie);
 • dosiahnuť u Prevádzkovateľa, aby boli Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu alebo prostredníctvom zmluvy, v štandardnom formáte, ako aj aby boli prenesené, kde je to technicky možné, priamo tretej strane, ktorú označíte (právo na prenosnosť údajov);

Okrem toho máte ako dotknutá osoba právo namietať, to znamená:

 • kedykoľvek namietať z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely prieskumu verejnej mienky. V takom prípade sa prevádzkovateľ údajov zdrží akéhokoľvek ďalšieho spracovania vašich osobných údajov.

Pre uplatnenie týchto práv kontaktujte kedykoľvek Prevádzkovateľa, a to písomne na adresu Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o., Júnová 33, 83101 Bratislava alebo na emailovú adresu: office@angelini.sk alebo písomne kontaktujte zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov (DPO): JUDr. Katarína Kročková, KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103, Bratislava alebo emailom na dpo@krockapartners.sk.

11. Sťažnosť

Ak ste presvedčený, že Vaše osobné údaje sú spracovávané protizákonne, máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov (v Slovenskej republike, Hraničná 12, 820 07 Bratislava pre viac informácií navštívte https://dataprotection.gov.sk/uoou/). Sťažnosť je možné podať aj na úrad na ochranu osobných údajov iný ako v Slovenskej republike, v prípade, že príslušný úrad na ochranu osobných údajov je členským štátom EÚ, v ktorom máte miesto Vášho obvyklého pobytu alebo v ktorom nastalo údajné porušenie.

12. Súbory cookie a podobné technológie

Informácie o používaní súborov cookie a podobných technológií na webovej stránke nájdete v osobitných zásadách používania súborov cookie.

13. Odkazy na iné webové stránky

    Webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán.

Spoločnosť Angelini nemôže zaručiť a nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a informácie poskytované takýmito tretími stranami, za ich úplnosť alebo presnosť, ani za obsah webových stránok uvedených tretích strán a akékoľvek produkty a služby potenciálne poskytované prostredníctvom webových stránok uvedených tretích strán, ani za spracovanie osobných údajov používateľov/prehliadačov uvedenými tretími stranami.

Toto zverejnenie ochrany osobných údajov sa vzťahuje len na naše webové stránky.

14. Zmeny tohto oznámenia

Neustály vývoj našich činností môže viesť k zmenám charakteristík spracovania vašich osobných údajov opísaných vyššie. V dôsledku toho môže toto oznámenie o ochrane osobných údajov časom podliehať zmenám a doplnkom, ktoré môžu byť potrebné aj s ohľadom na nové právne predpisy o ochrane osobných údajov.

Aktualizovaná verzia tohto oznámenia o ochrane osobných údajov bude uverejnená na tejto stránke s uvedením dátumu jeho poslednej aktualizácie. Pri prístupe na webovú lokalitu sa preto obráťte na túto stránku.