Podmienky používania

Prístup na tieto www stránky a použitie týchto www stránok podlieha nasledujúcim podmienkam. Prosím používajte tieto stránky iba vtedy, keď s uvedenými podmienkami súhlasíte, pretože použitie týchto stránok bude automaticky považované za vyjadrenie Vášho súhlasu.

Všetci používatelia týchto stránok súhlasia s tým, že používajú tieto www stránky a ich obsah na vlastné nebezpečenstvo. Obsah týchto stránok je poskytovaný tak, ako je a ako je k dispozícii. Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o nedáva žiadne záruky, vyhlásené ani nevyslovené, za úplnosť a správnosť informácií na týchto www stránkach. Musíte si byť vedomí hlavne toho, že tieto informácie už nemusia byť aktuálne. Ani Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o ani akákoľvek tretia strana, ktorá sa podieľa na vytváraní, produkcii alebo prenášania týchto www stránok, nezodpovedá za náhradu škody alebo ujmu na zdraví vzniknutú na základe, alebo v súvislosti s nasledujúcimi dôvodmi: z prístupu, alebo nemožnosti prístupu, z použitia, alebo nemožnosti použiť tieto www stránky, alebo z faktu, že ste sa spoliehali na informácie poskytované týmito www stránkami. Pokiaľ sú podávané rady alebo odporúčania, mali by byť chápané ako nezáväzné. Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o môže kedykoľvek čiastočne alebo úplne upraviť tieto stránky alebo ich odstrániť z internetu úplne. Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o však nenesie žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu týchto stránok. Všetky ochranné známky, materiály, dokumenty, ilustrácie a grafy publikované na týchto www stránkach sú predmetom autorských práv vlastnených spoločnosťou Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o Ich kopírovanie, distribúcia, úpravy alebo použitie v pozmenenej forme je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o zakázané.

Odkaz / link na stránky Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o je možný iba po predchádzajúcom písomnom súhlase spoločnosti Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o nenesie žiadnu zodpovednosť alebo záruky za obsah www stránok tretích strán, ktoré odkazujú na stránky Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o

Tieto www stránky obsahujú linky/odkazy na www stránky tretích strán. Poskytnutím týchto odkazov však Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o nedáva žiadne schválenie ich obsahu. Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o neprijíma žiadnu zodpovednosť za dostupnosť alebo obsah týchto www stránok ani žiadnu zodpovednosť za škodu alebo ujmu na zdraví vyplývajúcu z použitia ich obsahu v akejkoľvek forme. Linky na ďalšie stránky sa poskytujú užívateľom internetu iba kvôli ich pohodliu. Užívatelia navštevujú takéto www stránky na vlastné nebezpečenstvo.